תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר האינטרנט של כאן חינוכית


כאן חינוכית של תאגיד השידור הישראלי (להלן: "כאן חינוכית"), גאה להציג את אתר האינטרנט שלו (להלן: "האתר"). במסגרת הפעילות של כאן חינוכית היא מפעילה אתר ייעודי לילדים ומעמידה לרשותם את תכני כאן חינוכית. השימוש באתר זה ובתוכן הכלול בו למשתמשים (להלן: "השירות") הינו בכפוף לתנאי השירות שיפורטו להלן, ולכל שינוי שיוכנס בתנאי השימוש בעתיד.

השירות המוצע כולל: תכנים ייעודיים לילדים ולנוער, לרבות תכניות רדיו וטלוויזיה מוקלטות, מידע, כתבות, פודקאסטים, משחקים ועוד. השירות הניתן הינו בדרך של טקסט, תמונות, אודיו, וידאו וכיו"ב.
תקנון זה מוסיף על התקנון של האתר המרכזי של כאן תאגיד השידור הישראלי www.kan.org.il. במקרה של סתירות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי התקנון של האתר המרכזי, יגבר האמור בתקנון זה על האמור בתקנון כללי של האתר המרכזי בכל הקשור למתן שירות.
נבקש שתקראו את תקנון זה בעיון.

קניין רוחני

1. התוכן באתר מוגן בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות, של התאגיד או של צדדים שלישיים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות, חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והסכמים בין התאגיד וצדדים שלישיים אחרים.
האתר פועל ברשיון אקום
אתר זה פועל ברשיון עילם, עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים (ע"ר). השימוש בחומרים המוגנים בזכויות מבצעים מותר למטרה אישית וביתי בלבד

2. זכויות היוצרים כוללות, בין השאר, טקסט, תמונות, איורים, קובצי קול, קובצי וידאו, קובצי אודיו, גרפיקה, תוכנות מחשב בהן האתר משתמש, קוד מחשב, יישומי תוכנה ועוד וכיו"ב.
בהתאם לדיני זכויות היוצרים, המבצעים והמשדרים, אסור להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בציבור או במקום ציבורי או בפני קהל, לבצע, לפרסם, להעניק רישיונות עבור צד ג', ליצור עבודות הנגזרות מתוך, או להעביר הלאה, באופן זמני או קבוע כל תוכן מהאתר לרבות כל קובצי קול ו/או וידאו ו/או אודיו, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת התאגיד. ביצוע פעולות כאמור, עלול לפגוע בזכויות התאגיד או בזכויות של צדדים שלישיים.

3. משתמש רשאי לעשות בתוכן באתר "שימוש הוגן" בלבד, שלא למטרה מסחרית, לפי הכללים הקבועים בדין.

4. אם תעלה לפרסום באתר חומרים כלשהם אתה מצהיר שאתה בעל כל הזכויות בתוכן (לרבות הזכות המוסרית), ואתה נותן לתאגיד רישיון שימוש בו חינם שאינו מוגבל בזמן, להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד ג', להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לפרסם , לשכפל, להנפיק רישיון, לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את התוכן ולהשתמש בו, כולו או חלקו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, וכל זאת ללא ההגבלה, בכל מדיה, וללא תשלום תמלוגים בהווה או בעתיד. אתה גם מצהיר כי קיבלת הסכמתם של כל הצדדים השלישיים שזכויותיהם גלומות בחומרים שתעביר לתאגיד, להעניק לתאגיד את זכויות השימוש המפורטות בסעיף זה. על אף האמור בסעיף זה, לגבי חומרים הרשומים בארגונים הבאים: אקו"ם, תל"י, פדרציה, פי"ל, עיל"ם, אשכולות, ישולמו תמלוגים בהתאם להסכמי התאגיד עם אותם ארגונים, בתנאי שכל הפרטים המזהים נמסרו באופן מלא; לגבי חומרים שאינם רשומים או שלא נמסרו לגביהם פרטים מזהים, לא ישולמו תמלוגים כלל).
התאגיד יהיה רשאי להסיר חומרים שהועלו על ידך ככל שיימצא כי הם עשויים להפר זכויות של צדדים שלישיים. למען הסר ספק, התאגיד לא יישא בכל אחריות ו/או עלות בגין חומרים שהועלו על ידך.

5. התוכן באתר עומד לרשות הציבור כמות שהוא (“As Is”).

אחריות

6. התאגיד שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה, והאחריות המלאה להכרתם כפי שיעודכנו מעת לעת ולשימוש באתר בהתאם לכך חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך השימוש באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים בתנאי שימוש אלה.

7. התאגיד אינו מתחייב, ואין באפשרותו להתחייב, כי התוכן הכלול באתר נקי משגיאות וטעויות, או חסין מפני קלקולים, תקלות, כשלים, תוכנות זדוניות או וירוסים.

8. התאגיד לא יישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר ובמידע המוצגים באתר, או לשינויים שנעשו בחומר או במידע המוצג באתר על ידך או על ידי צד ג' כלשהו.

9. האחריות המלאה לאופן בו נעשה שימוש בתוכן באתר הינה על המשתמש, ואם המשתמש קטין, האחריות היא על האפוטרופוס החוקי שלו, בלבד.

10. התאגיד לא יישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש באתר, לרבות נזקים ו/או אובדן תוכן ומידע שנגרמו עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות כלים באתר ו/או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר.
לעניין סעיף זה "התאגיד" משמע, לרבות עובדיו, נציגיו וכל המועסק מטעמו.
קישורים לאתרים אחרים

11. ייתכן שתתאפשר גישה לתכנים ולשירותים של צדדים שלישיים שאינם כלולים באתר זה. תכנים ושירותים אלה, המסופקים ישירות על-ידי צדדים שלישיים, אינם באחריותנו, גם אם נספק אליהם קישוריות (hyperlinks). ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישוריות אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

12. לעניין קישוריות לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לתאגיד או מופעלים על ידו (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה במפורש, אין בין התאגיד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לתאגיד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו, או אחריות לתוכנם ופיקוח עליו. אין באפשרותו של התאגיד לקבוע עד כמה התוכן באתרי צד ג' מהימן, מאובטח, שלם, מדויק או עדכני.

13. אין לפרש קישוריות לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי התאגיד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים, למידע וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים ושירותים המוצגים בהם.

14. התאגיד לא יישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו או ייגרמו לך או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בקישוריות המצויים באתר או כתוצאה משימוש בתכנים אליהם הפנו הקישורים הנ"ל.

שימוש לא חוקי ואסור

15. חל איסור להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. משתמש אינו רשאי להשתמש באתר באופן העלול להזיק לאתר, לתכנים באתר, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו.

16. משתמש אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לתכנים, או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. משתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על-ידי התאגיד.

17. התאגיד יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, גישה של משתמש לתוכן באתר במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש באתר זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר או של מערכת המחשבים של התאגיד או פגיעה בזכויות קניין רוחני של התאגיד או של צד אחר, ולא תהיה למשתמש כל טענה או דרישה כנגד התאגיד במקרה כאמור.

שינויים באתר והפסקת שירות

18. התאגיד רשאי ביוזמתו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו והן לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים אלה יבוצעו בין היתר בשל האופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות.

19. מובהר בזאת כי התאגיד אינו מתחייב כי השירות הניתן באתר לא יופרע או לא יינתן כסדרו, ללא הפרעות וכשלים. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי התאגיד בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

20. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ראשי התאגיד להפסיק בכל עת את מתן שירות באתר זה, כולו ומקצתו.
דין ומקום שיפוט

21. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מכך, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בלבד.

לשון זכר

22. השימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלו נעשה מטעמי נוחות בלבד.

פנה אלינו

23. התאגיד מודיע בזאת כי הוא מקפיד על הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחריותם לפרטיות ולשם טוב.

24. פנייה זו מופנית אל המשתמש, באם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו ו/או אם נתקלת בבעיה כלשהי עם התכנים המוצעים באתר ו/או בנוגע לשירות, אנא פנה אלינו בהתאם לפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: לנציבת קבילות הציבור בתאגיד לכתובת המייל:[email protected].

25. אם ברצונך לעשות שימוש שאינו שימוש מותר על פי תקנון זה, בחומר כלשהו המפורסם באתר, הינך מוזמן לפנות אל התאגיד במייל : למחלקת השיווק של התאגיד במייל : [email protected]

26. לנושאים הנוגעים לזכויות היוצרים ניתן לפנות למייל [email protected] 

אנו מאחלים לכם גלישה נעימה.